Fukuroku - Zyuseki Image

Fukuroku: Land Bridge / 15 mats / Land Bridge View Bath
Juseki: Land Bridge / 12 mats / Land Bridge View Bath

Kiku - Yayoi